Algemene voorwaarden Jovision Nederland

1. Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Jovision Nederland zaken verkoopt.
1.2 Jovision Nederland wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere persoon/rechtspersoon die met Jovision Nederland in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Jovision Nederland sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Jovision Nederland en aan wie Jovision Nederland de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Offertes van Jovision Nederland zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door Jovision Nederland van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 Jovision Nederland heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Levering
3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Jovision Nederland zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Jovision Nederland zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is Jovision Nederland aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien Jovision Nederland voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. Jovision Nederland heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken één maal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. Overmacht
4.1 Jovision Nederland is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Jovision Nederland op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Jovision Nederland kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Jovision Nederland, tenzij koper kan aantonen dat Jovision Nederland terzake een belangrijk verwijt treft.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Jovision Nederland behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Jovision Nederland in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 Jovision Nederland is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van Jovision Nederland betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Jovision Nederland op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen, die nog niet aan Jovision Nederland zijn betaald, in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Jovision Nederland om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Jovision Nederland op vergoeding van de door Jovision Nederland geleden schade.

6. Betalingen
6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Twee weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Bij levering op afroep is Jovision Nederland gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
6.6 Koper dient Jovision Nederland alle kosten te vergoeden die Jovision Nederland intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.7 Koper is gehouden aan Jovision Nederland zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Jovision Nederland dat verlangt.
6.8 Bij niet betaling van enig factuur van Jovision Nederland op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

7. Reclames
7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan Jovision Nederland mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Jovision Nederland te worden medegedeeld.
7.2 Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Jovision Nederland gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door Jovision Nederland ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

8. Garantie
8.1 Jovision Nederland verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze Jovision Nederland door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper Jovision Nederland nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. Jovision Nederland zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. Jovision Nederland is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier Jovision Nederland de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat Jovision Nederland nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Jovision Nederland is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Jovision Nederland is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart Jovision Nederland voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.
9.6 Jovision Nederland erkend geen aansprakelijkheid voor gebruik van wachtwoorden, inlogcodes of CloudSEE-ID.

10. Adviezen en tekeningen
10.1 Adviezen worden door Jovision Nederland naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Jovision Nederland als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door Jovision Nederland verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Jovision Nederland. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens betreffende afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Jovision Nederland niet aansprakelijk.

11. Verpakking, pallets, haspels
11.1 Verpakkingen, pallets, haspels e.d. met een specifieke vermelding hierover op de factuur blijven te allen tijde eigendom van Jovision Nederland.
11.2 Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan Jovision Nederland onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan Jovision Nederland gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.

12. Ontbinding
12.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens Jovision Nederland niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft Jovision Nederland het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
12.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is Jovision Nederland gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is Jovision Nederland alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Slechts de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.